Vyhľadať
Close this search box.

Účtovné a daňové odpisy

daňové a účtovné odpisy

Tento článok má len informatívny charakter.

Pojem „odpisy“ sa často objavuje pri riešení dlhodobého majetku a jeho daňových dôsledkov. Pochopenie odpisov je kľúčové pre podniky všetkých veľkostí, pretože môže výrazne ovplyvniť ich daňové záväzky a peňažný tok. V tomto článku budeme diskutovať o koncepte, jeho dôležitosti a o tom, ako ovplyvňuje účtovníctvo podnikov.

Právna úprava

Daňové odpisy upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účtovné odpisy sú upravené Zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozdiel medzi Účtovnými a Daňovými odpismi

Myšlienkou účtovných odpisov je evidovanie opotrebenia aktív spoločnosti (stroje, budovy, vozidlá ale i dlhodobý nehmotný majetok) vzhľadom na ich reálne opotrebenie. Účtovná jednotka si ich môže určiť sama a účtuje o nich na mesačnej báze.

Daňové odpisy určujú maximálnu výšku odpisu, ktorú si spoločnosť môže uznať ako daňový náklad a to v rámci prislúchajúcej odpisovej skupiny. Vypočítajú sa ku koncu účtovného obdobia.

Daňové a účtovné odpisy sa môžu ale nemusia rovnať.

Dôsledky odpisov v účtovníctve

1. Zníženie dane: daňový odpis umožňuje podnikom znížiť svoj zdaniteľný príjem odpočítaním časti nákladov na nadobudnutie alebo zlepšenie kapitálového majetku. To znižuje ich celkovú daňovú povinnosť a poskytuje tak určitú finančnú úľavu.

2. Cash Flow Management: Znížením svojej daňovej povinnosti môžu podniky vyčleniť viac prostriedkov na prevádzkové náklady alebo investovať do príležitostí na rast. To môže mať výrazne pozitívny vplyv na cash flow, najmä pre malé a stredné podniky.

3. Podpora investícií: pôsobí ako stimul pre podniky, aby investovali do nových kapitálových aktív. To zase môže nepriamo podporiť hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.

Záver

Na uplatnenie odpisov musia podniky viesť presné záznamy vo svojom účtovníctve vrátane o svojich kapitálových výdavkoch. Všetky faktúry a potvrdenia či iné podrobnosti o majetku sú predmetom archivácie (či už v digitálnej alebo papierovej forme).

Je dôležité poznamenať, že existujú špecifické pravidlá a kritériá na správne uplatnenie odpisov. Aby sa zabezpečil súlad účtovníctva podniku s platnou legislatívou, odporúčame vyhľadať odbornú radu účtovníka.

Zdieľať:

Viac z nášho blogu

Kryptomeny a medzinárodné účtovné štandardy

Tento článok sa venuje tematike účtovania kryptomien podľa medzinárodných štandardov platných v Európskej únii a nemusí byť jednotný s platnými národnými postupmi pre mikro a malé účtovné jednotky. V prípade

Pošlite nám správu

Ak máte záujem o konzultáciu od spoločnosti UP KABINET s.r.o., vypĺňte polia formulára.

Na základe Vašej správy Vám zašleme cenovú ponuku .

Odoslať správu

× Recepcia