Vyhľadať
Close this search box.

Kryptomeny a medzinárodné účtovné štandardy

Tento článok sa venuje tematike účtovania kryptomien podľa medzinárodných štandardov platných v Európskej únii a nemusí byť jednotný s platnými národnými postupmi pre mikro a malé účtovné jednotky. V prípade potreby účtovania o kryptomenách vo Vašom podniku sa neváhajte obrátiť na nás.

V reakcii na rastúce prijatie kryptomien Európska únia (EÚ) podnikla kroky na začlenenie týchto digitálnych aktív do svojho účtovného rámca prostredníctvom medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS).

Podľa štandardov IFRS schválených EÚ sa kryptomeny považujú za nehmotné aktíva, konkrétne spadajú pod IAS 38 – Nehmotné aktíva. Táto kategorizácia vychádza zo skutočnosti, že kryptomenám chýba fyzická podstata a sú často držané skôr na investičné alebo špekulatívne účely než na spotrebu alebo výrobu. V dôsledku toho sú účtovné jednotky povinné vykazovať kryptomeny vo svojich súvahách v reálnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje sumu, za ktorú by bolo možné vymeniť aktívum medzi informovanými stranami v nezávislej transakcii za bežných trhových podmienok a je určená na základe aktívnych trhových cien, ak sú dostupné.

Prvotné vykázanie kryptomien zahŕňa ich zaúčtovanie v obstarávacej cene, ktorá zahŕňa nákupnú cenu a všetky priamo súvisiace transakčné náklady. Následne sa kryptomeny preceňujú na reálnu hodnotu ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, pričom zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Tento prístup odráža zásadu obozretnosti a potrebu poskytovať relevantné a spoľahlivé informácie zainteresovaným stranám.

Okrem toho normy IFRS schválené EÚ vyžadujú zverejňovanie dôležitých informácií týkajúcich sa kryptomien vo finančných výkazoch. To zahŕňa podrobnosti o použitých účtovných zásadách, povahe a rozsahu rizík spojených s držbou kryptomien a akýchkoľvek obmedzeniach možnosti prístupu k týmto aktívam alebo ich používaniu.

Je dôležité poznamenať, že účtovné zaobchádzanie s kryptomenami sa môže líšiť v závislosti od ich plánovaného použitia. V prípade kryptomien držaných na účely obchodovania sa tieto účtujú ako finančný majetok podľa IFRS 9 – Finančné nástroje. Pre investície držané ako dlhodobé investície však spadajú pod IAS 38, ako uvedené v predchádzajúcich odsekoch. 

Štandardy IFRS schválené EÚ poskytujú komplexný rámec pre účtovanie kryptomien. Tým, že ich kategorizujú ako nehmotné aktíva a vyžadujú oceňovanie reálnou hodnotou, cieľom týchto štandardov je zabezpečiť, aby finančné výkazy presne odrážali ekonomickú podstatu držby kryptomien.

Keďže sa prostredie kryptomien a súvisiaca legislatíva neustále vyvíja, je nevyhnutné, aby podniky držali krok s regulačným vývojom. Dôsledné uplatňovanie štandardov ako aj zachovanie transparentnosti a konzistentnosti finančného výkazníctva by mali byť zásadou.

Pre podrobné a aktuálne informácie na túto tému odporúčame navštíviť webové stránky relevantných organizácii alebo konzultovať špecialistu.

Zdieľať:

Viac z nášho blogu

daňové a účtovné odpisy

Účtovné a daňové odpisy

Tento článok má len informatívny charakter. Pojem „odpisy“ sa často objavuje pri riešení dlhodobého majetku a jeho daňových dôsledkov. Pochopenie odpisov je kľúčové pre podniky

Pošlite nám správu

Ak máte záujem o konzultáciu od spoločnosti UP KABINET s.r.o., vypĺňte polia formulára.

Na základe Vašej správy Vám zašleme cenovú ponuku .

Odoslať správu

× Recepcia